Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Stručná história a vývin poslania Súkromnej materskej školy Štvorlístok

Súkromná materská škola sídli v budove s približne 220-ročnou históriou, ktorá od svojho zrodu až doposiaľ slúži výchove a vzdelávaniu detí. Postavená bola v roku 1781 – ako v širokom okolí jediná ľudová škola, vydržiavaná katolíckou cirkvou. Pri povodni v r. 1813 sa však škola zrútila a opäť postavená bola až v r. 1822. Školu tvorili dve učebne s kabinetom a knižnicou, voda a sociálne zariadenia boli na dvore, telocvičňa chýbala. Jednu triedu navštevovalo 60 i 80 detí rôzneho veku. Vyučovalo sa v zmiešaných triedach od 1. po 4. ročník. Vyučovanie bolo prerušené v r. 1945 v súvislosti s prechádzajúcim frontom. Keďže v máji 1945 sa začalo vyučovať v novej škole v susednom Istebníku, tento dátum zároveň predstavuje koniec takmer 165-ročnej epochy vyučovania detí v budove našej materskej školy. Rok 1945 je zároveň medzníkom, kedy sa výchova a vzdelávanie v tejto škole začalo poskytovať deťom predškolského veku. Hoci materská škola za obdobie 65-ročnej existencie niekoľkokrát zmenila svoj názov i štatút, jej pôvodné poslanie sa nezmenilo. Vo svojich počiatkoch bola materská škola jednotriedna, variť sa v nej začalo až v r. 1951 a v r. 1960 sa MŠ rozšírila o druhú triedu. V r. 1981 Orechovská MŠ začala slúžiť výlučne potrebám mentálne hendikepovaných detí predškolského veku ako jednotriedna osobitná materská škola, spolupracujúca s viacerými odbornými inštitúciami. Zároveň to bolo jediné zariadenie svojho druhu v okrese Trenčín. Personálne obsadenie školy vo všetkých obdobiach jej trvania tvorili vysokoškolsky vzdelaní pedagógovia. V r. 1985 bola budova MŠ prístavbou rozšírená o sociálne zariadenie, šatňu a sklad, čím sa výrazne zlepšili životné podmienky detí a otvorila sa ďalšia trieda pre deti s problémovým odkladom školskej dochádzky. V septembri 1988 bola vytvorená trieda pre telesne postihnuté deti a deti s kombinovaným postihnutím. Od r. 1991 materská škola začala poskytovať aj individuálnu logopedickú starostlivosť v spolupráci s klinickým logopédom – Mgr. Paulendovou, ktorá pokračuje až doposiaľ. Školský rok 1991/92 bol pre MŠ prelomový, pretože sa v ňom začalo spolu s integráciou hendikepovaných detí meniť poslanie a zameranie MŠ od starostlivosti o výlučne hendikepované deti, k ich postupnej integrácii, ktorej základy položila vtedajšia riaditeľka školy – p. Balluchová. Materskú školu navštevovali deti s mentálnym, telesným, komunikačným či kombinovaným postihnutím a spolu so zdravými deťmi boli integrované do všetkých činností v priebehu dňa. 1. 9. 2007 sa MŠ v Orechovom transformovala na Súkromnú materskú školu Štvorlístok. Jej poslanie a koncepčné zameranie však zostáva nezmenené – poskytovať výchovu a vzdelávanie zdravým i hendikepovaným deťom v neustále sa modernizujúcom prostredí, podporujúcom normálne radostné detstvo. Svoju históriu materská škola v Orechovom písala pod vedením riaditeliek – p. Márie Zlatošovej, Márie Pavekovej, Viery Cieslarovej, PaedDr. Kataríny Majzlanovej, Evy Balluchovej, Mgr. Zuzany Baierovej, PaedDr. Viery Zubákovej a  Mgr. Jany Masarikovej, ktoré sa každá vo svojej dobe a svojim dielom pričinili o zachovanie existencie tohto zariadenia a jeho úspešné fungovanie až po súčasnosť.