Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Projekty v súkromnej materskej škole

Otvorenie Čarovnej záhrady

Individuálna logopedická starostlivosť (ďalej ILS) sa poskytuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deťom individuálne integrovaným z dôvodu narušenej komunikačnej schopnosti a tiež deťom zdravým, ktoré túto starostlivosť z podobného dôvodu potrebujú. Logopedické cvičenia s deťmi sú vykonávané v spolupráci s klinickým logopédom. Vzájomná informovanosť prebieha prostredníctvom kontaktných zošitov so záznamom aktuálnej logopedickej kontroly a osobných pohovorov o deťoch, ktoré sú v ambulancii dispenzarizované.
Na logopedickej starostlivosti o deti sa podieľajú všetky učiteľky MŠ s týždennou obmenou (t. j. každá učiteľka vykonáva ILS 1 týždeň v mesiaci). S deťmi pracujú individuálne v špeciálne vybavenej logopedickej miestnosti. Poradenstvo rodičom z oblasti logopédie poskytujú podľa potreby, v nadväznosti na priebeh a výsledky logopedickej starostlivosti, príp. kedykoľvek rodič oň požiada. Všetky učiteľky sú taktiež zodpovedné za vedenie logopedickej dokumentácie.

 

Predškolská príprava je určená deťom odchádzajúcim do základnej školy a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Pre deti s odkladom školskej dochádzky sú vypracovávané rozvíjajúce stimulačné programy týkajúce sa tých oblastí, v ktorých dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť. Zodpovedné za ich vypracovanie sú učiteľky pôsobiace v staršom vekovom oddelení.

 

Program rozvoja gramotnosti detí v MŠ je realizovaný v oboch triedach. Zameriava sa primeranou a deťom prístupnou formou na stimuláciu rozvoja písanej reči u detí, s cieľom postupnej a včasnej prípravy dieťaťa na vstup do základnej školy. Táto príprava je realizovaná rovnomerne v oboch rovinách reči – hovorenej i písanej. Program vychádza z vývinového potenciálu detí a možností ich rozvoja v oblasti gramotnosti.

 

Výučba cudzieho jazyka v MŠ prebieha v súlade s odporučením Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR. Výučbu anglického jazyka poskytuje lektorka – p. Ivana Ambrová, ktorá absolvovala štátnu skúšku z jazyka anglického na štátnej jazykovej škole. Pedagogický dozor nad deťmi počas výučby vykonáva vždy jedna z učiteliek staršieho vekového oddelenia.

 

Tvorivé popoludnie poskytuje priestor na pôde materskej školy, v ktorom sa môžu stretnúť mamičky na materskej dovolenke so svojimi deťmi – našimi budúcimi škôlkarmi pri tvorivých činnostiach plných hudby, hudobno-pohybových hier, riekaniek, rečňovaniek a podobne. Toto podujatie jedenkrát v mesiaci vedie uč. Mgr. Miriam Mičudová.

 

Šachový krúžok je určený predškolákom, ktorí v ňom v priebehu roka získajú základy šachovej hry. Skúsenosti ukazujú, že prostredníctvom detí si tieto zručnosti neraz zdokonalia aj ich rodinní príslušníci. Šachový krúžok, ktorý vedie uč. Eva Balluchová, v júni vrcholí šachovým turnajom s vyhodnotením víťazov.

 

Výtvarný krúžok, v rámci ktorého sa deti zo staršej vekovej skupiny stretávajú s námetovo i technicky náročnejšími výtvarnými témami, oboznámia sa so základmi histórie výtvarného umenia a vo svojom prejave sa môžu inšpirovať tvorbou najznámejších svetových výtvarníkov. Výtvarný krúžok vedie PaedDr. Viera Zubáková.